Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Podajmy sobie ręce - podróż po krainach Praw Dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu przy ul. Polnej 8A został wyróżniony grantem za projekt edukacyjny realizowany we współpracy z dziećmi i młodzieżą, pt. Podajmy sobie ręce- podróż po krainach Praw Dziecka". Wymieniony projekt wziął udział w II Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest".

Twórcami nagrodzonego projektu są nauczyciele i wychowawcy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 2 przy współudziale dzieci i młodzieży uczącej się w tej placówce. Do realizacji projektu zaproszono nauczycieli i dzieci z Przedszkola nr 26 przy ul. Bema 56 oraz nauczycieli  i młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39. Projekt angażuje dzieci i młodzież, w tym także z niepełnosprawnością do działań w promowaniu i upowszechnianiu praw dziecka.

Współpraca z Przedszkolem nr 26 oraz Technikum Mechanicznym w Elblągu  daje rękojmię skutecznych działań Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w zakresie upowszechniania i wdrażania zapisów Konwencji o prawach dziecka.

Projekt trwa
ć będzie od 3 do 29 listopada 2014r. Realizacja projektu pt. „Podajmy sobie ręce - podróż po krainach Praw Dziecka" zakłada upowszechnienie wiedzy na temat praw dziecka, które są ważnym elementem pedagogiki Janusza Korczaka - pedagoga i prekursora walki o ich prawa. Strategicznym celem przedsięwzięcia jest propagowanie praw dziecka wśród lokalnej społeczności przedszkolnej i szkolnej. Wychodząc z założenia, że edukacja w zakresie praw dziecka jest przede wszystkim nie nauką o prawach, ale nauką na rzecz praw, zagadnienia podejmowane w ramach projektu pomogą dzieciom, uczniom, wychowankom poznać te zasady oraz nauczyć się przestrzegania praw innych ludzi. Ponadto realizowane zajęcia wyposażą dzieci i młodzież w takie umiejętności jak: słuchanie innych, współpraca, rozróżnianie dobra i zła, wyrażanie swoich przekonań, przejawianie odpowiedzialności i inicjatywy. W przyszłości zdobyte przez dzieci i młodzież umiejętności pomocne będą w analizowaniu otaczającego świata, zrozumieniu, że poszanowanie praw człowieka gwarantuje zmianę życia wielu ludzi. Będą inspiracją do podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony praw człowieka. Zaplanowany w projekcie praktyczny trening znajomości własnych praw i praw innych ludzi wzbogaci społeczne doświadczenia dzieci i młodzieży kształtując ich postawy.

 

W projekcie zaplanowano działania:

  1. PREKURSOR PRAW DZIECKA - prezentacja multimedialna
  2. MAM PRAWO DO... - debata, sejmik uczniowski
  3. KRAINA - PRAWO DO RADOŚCI- improwizacje ruchowe
  4. KRAINA - PRAWO DO WYRAŻANIA SWOICH MYŚLI l UCZUĆ- przedstawienie teatralne
  5. KRAINA-PRAWO DO NAUKI- adopcja na odległość

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=77634

http://www.bogatyelblag.pl/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-2-wyrozniony,41742.html

http://www.razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek&nrartyk=11746

http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=7061:grant-dla-sosw-nr-2&catid=6:edukacja&Itemid=9

 
 
Relacje z realizacji działań 
 

Dnia 06.11.2014 r. w przedszkolu odbyły się zajęcia wprowadzające pt. „Manifest Króla Maciusia – z dziećmi o prawach dziecka”. Uczestnikami zajęć były dzieci z czterech grup przedszkolnych: z niepełnosprawnością sprzężoną, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i dzieci z autyzmem. Celem pierwszego spotkania było przybliżenie dzieciom  znaczenia i rozumienia podstawowych pojęć z zakresu praw dziecka. Honorowym gościem był tytułowy bohater - Król Maciuś Pierwszy. Ta bajkowa postać uświadomiła dzieciom ich rangę oraz możliwości korzystania z własnych praw i przywilejów. Punktem wyjścia zajęć, był wierszyk do pokazywania pt. „Mały człowiek”. Dzieci słuchając rymowanki koncentrowały uwagę, naśladowały prezentowane gesty. Przy dźwiękach hejnału posłaniec odczytał treść manifestu, z którego dzieci dowiedziały się, że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały. Poznały też znaczenie pojęć manifest, prawo. Zainicjowanie dyskusji nt. „Król Maciuś Pierwszy w krainie praw dziecka” poprzedziła prezentacja praw w formie piktogramów. Dzieci nazywały swoje prawa, podejmowały próbę ich odczytywania, rytmizowały hasło: „Dzieci mają swoje prawa, niech każdy się dowie, że dziecko to także człowiek”. Wiele emocji i wzruszeń wywołał wiersz pt. „Mam prawo do…”, wzbogacony podkładem muzycznym: kołysanki „Był sobie król…” i zilustrowany zdjęciami prezentującymi  podstawowe potrzeby dziecka. 

Podczas wspólnych zajęć nasze przedszkolaki otrzymały ogromną dawkę prawa do: zabawy, radości, wyrażania swoich myśli i uczuć, do nauki. Nauczyciele przekazali maluchom wartości wychowawcze i moralne. 

 

 

Dnia 12.11.2014 r. odbyły się kolejne zajęcia pt. „Król Maciuś Pierwszy z wizytą u leśnych gości”- zabawa w teatr. Celem zajęć było stwarzanie sytuacji edukacyjnych do korzystania przez dzieci z wybranych praw (prawo do zabawy, radości, nauki) wynikających z Konwencji Praw Dziecka oraz przybliżenie klasyki polskiej literatury - dziecko widzem i aktorem.

Ach jakie miłe spotkanie i niezwykłe wydarzenie. Tym razem Król Maciuś Pierwszy odwiedził leśną krainę. „Mieszkańcy lasu” byli zaciekawieni i zainteresowani jaką niespodziankę im szykuje. Maciuś jak przystało na króla spokojnie i patetycznie, przy dźwiękach poloneza, poprowadził leśny orszak i zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy. Nauczyciele zapewnili dzieciom moc atrakcji. Trzeba było rozwiązać jesienne zagadki, rozpoznać dary jesieni, zatańczyć w kole wachlując chustą animacyjną. Dzieci bardzo chętnie brały udział w proponowanych aktywnościach. Z wielkim zapałem wykonywały rekwizyty i elementy scenografii do przedstawienia teatralnego. Niespodzianką była inscenizacja teatralna przygotowana przez nauczycieli przedszkola pt. Smutne drzewo w leśnym teatrze. Jednak kontakt z teatrem nie opierał się głównie na biernym uczestnictwie dzieci przyjmujących rolę widza, ale na zabawie w teatr, kiedy to dziecko staje się aktorem. Nasi mali aktorzy znakomicie wcielili się w role bohaterów opowiadania. Publiczność nagrodziła małych artystów gromkimi oklaskami. Brawom nie było końca. Wspólna zabawa w teatr wywołała dużo radości i uśmiechów na dziecięcych twarzach. Spotkanie w leśnym teatrze zakończyło się królewską ucztą.

 

 

Propagując założenia Konwencji Praw Dziecka w środowisku lokalnym, zaprosiliśmy do udziału w projekcie grupę dzieci 5-letnich „Słoneczka” z Przedszkola Nr 26  w Elblągu. Dnia 13.11.2014 r. odbyły się zajęcia integracyjne pt. „Król Maciuś Pierwszy raduje się z nami w przedszkolu”, kraina - PRAWO DO RADOŚCI - improwizacje ruchowe.Na tych zajęciach Król Maciuś Pierwszy przypomniał treść manifestu i zaprosił dzieci do wspólnej zabawy. Wszystkie przedszkolaki zgodnie wykonywały „rozkazy” króla,  np. „skaczcie jak zajączki, …jak pajacyki, …jak pieski” ,  „ dwa kroki do przodu”, ilustrowały  ruchem treść opowiadania pt. „Radość Króla Maciusia”. Następnie przedszkolaki podzieliły się na zespoły. Każda grupa miała za zadanie pokolorować kredkami duży piktogram  uśmiechniętej buzi. Podczas pracy nad  zadaniem  dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Wymagało to od nich skupienia uwagi i zaangażowania, a także współpracy. Praca w zespołach przyniosła wymierne efekty – piktogramy były fantazyjnie kolorowe. Przedszkolaki dumnie prezentowały grupowe prace. Na zakończenie zaśpiewały wspólnie piosenkę, a wszystkim uczestnikom zajęć wręczono „uśmiechnięte medale”.

 

Dnia 13.11.2014 roku odbyło się spotkanie pod tytułem „Prekursor praw dziecka”. Spotkanie rozpoczęło się zabawami integracyjnymi, które pozwoliły lepiej poznać się dzieciom, wprowadziły je w nastrój radości i zabawy. W trakcie wspólnej zabaw powstał plakat przedstawiający kolorowe postaci pt. „Znam swoje prawa”. Następnie dzieci obejrzały prezentacje multimedialną pt. „Prekursor praw dziecka”. Poznały postać Janusza Korczaka jako wychowawcy, lekarza, pisarza i pierwszego obrońcy praw dziecka. Uczestnicy projektu zapoznali się z aktami prawnymi dotyczącymi praw dziecka, poznali osobę Rzecznika Praw Dziecka, który wspiera i pomaga dzieciom w przypadku łamania ich praw.

 

 

 

Dnia 18.11.2014 roku odbył się sejmik uczniowski pt. „Mam prawo do…” . Spotkanie rozpoczęło się wierszem wprowadzającym w tematykę zajęć pt. „Stoimy ramię przy ramieniu”. Następnie dzieci stojąc w kole dokończyły zdanie „Mam praw do…”. Wysłuchały mini wykładu w formie prezentacji oraz zainicjowano dyskusję na temat praw dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Uczestnicy spotkania losowali prawa a następnie zaprezentowali wykonany plakat dotyczący tego prawa. W dalszej części otrzymały historie z życia dzieci, ich zadaniem było określenie jakie prawo zostało w niej złamane. Na kolejne spotkanie uczestnicy mieli przygotować prezentację korczakowskiego prawa dziecka w dowolnej formie.

 

 

Dnia 25.11.2014 roku odbyło się spotkanie pt. „Dzieci dzieciom – adopcja na odległość”. Rozpoczęło się ono prezentacją korczakowskich praw dziecka przygotowanych przez uczestników. Przedstawiono je w formie dramy, wierszy i plakatu. Przy dźwiękach afrykańskich rytmów zaproszono dzieci do wspólnej podróży do Afryki. Wiele radości dostarczyły zabawy: „Afrykańskie powitanie” i „Słoniowy berek”, które wprowadziły uczestników w tematykę spotkania. W grupach odbyła się burza mózgów „Dzieci dzieciom jak możemy pomóc?”, która była wstępem do rozmów na temat problemów, z którymi borykają się dzieci z krajów Trzeciego Świata. Obejrzano projekcję filmu i prezentację multimedialną na temat „Adopcja na odległość”, zapoznano z zasadami pomocy dzieciom przez polskich misjonarzy. Odczytano listy i podziękowania dzieci, które mogą korzystać z przywileju jakim jest nauka. Wychowankowie grup wychowawczych naszego Ośrodka podjęli decyzję o przystąpieniu do udziału w „Adopcji na odległość”. 

 

 

Dnia 28.11.2014r. odbyły się zajęcia integracyjne pt. „Znamy już swoje prawa”. Głównym celem zajęć było zdobycie i upowszechnienie wiedzy dotyczącej praw dzieci mieszkających w różnych zakątkach świata. Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka osoba poniżej 18 roku życia jest podmiotem praw i wolności, co nakłada na rodziców, nauczycieli oraz inne osoby obowiązek kierowania się w działaniach troską o najlepiej pojęty interes dziecka. Człowiek dorosły wie, że przysługują mu prawa wynikające z istoty człowieczeństwa, takie jak: prawo do życia, do wolności, do godności osobistej. Dzieci również powinny znać swoje prawa i wiedzieć, co one oznaczają w rzeczywistości, ponieważ świadomość własnych praw, ma bardzo duże znaczenie dla społecznego rozwoju dziecka. Nie ma dolnej granicy wieku, od której dzieci rozumieją swoje prawa. Ta wiedza jest nabywana w sposób ciągły - wraz z jego rozwojem. Należy pamiętać, że uczenie dzieci ich praw pozwala im na rozumne korzystanie ze swobód i przywilejów w kontekście pewnych ograniczeń i obowiązków. Dziecko świadome swoich praw rozumie, że inni także mają prawa i ta wiedza ułatwia  proces wychowania. Uczenie przestrzegania praw innych ludzi jest elementem przygotowania do życia w społeczeństwie demokratycznym.

 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Elblągu: dzieci z przedszkola, szkoły oraz młodzież z grup wychowawczych wraz z nauczycielami przez miesiąc listopad realizowała projekt edukacyjny, pt. „Podajmy sobie ręce – podróż po krainach Praw Dziecka”. Do realizacji projektu zaproszono dzieci z grupy „Słoneczka” z Przedszkola nr 26 w Elblągu oraz młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu. Twórcami i realizatorami projektu były nauczycielki: Anna Chojnowska, Joanna Jagodzińska, Anna Pietruszyńska, Małgorzata Urbańska, Arleta Stolarek, Dorota Witkowska. Współrealizatorami  były nauczycielki z Przedszkola nr 26 - Anna Ptaszyńska, Monika Grabowska oraz nauczyciel z Zespołu Szkół Mechanicznych – Dorota Hanke – Buła. Wszyscy uczestnicy – dzieci, młodzież poczynili bardzo wiele starań, aby sobie nawzajem uświadamiać swoje prawa. Podjęta na różnych poziomach wiekowych praca wychowawcza stanowi doskonały przykład pokazania w jaki sposób należy upowszechniać i respektować prawa dziecka, szczególnie dziecka niepełnosprawnego. W realizacji projektu zostały wykorzystane różnorodne metody i formy pracy, dobrane w taki sposób, aby dzieci mogły pojąć czym są ich prawa. Młodzież przygotowała prezentacje multimedialną oraz gry dydaktyczne. Natomiast dzieci z przedszkola nauczyły się wierszyka o prawach oraz piosenki pt. Kolorowe dzieci”. Zaangażowanie wszystkich osób przyczyniło się do pełnego sukcesu! 

 

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=78099
http://dziecko.elblag.net/artykuly/ogolnopolski-dzien-praw-dziecka-w-sosw-nr-2-w-elblagu,15538.htm
http://www.razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek&nrartyk=11851
http://mlodyelblag.pl/ogolnopolski-dzien-praw-dziecka-w-specjalnym-osrodku-szkolno-wychowawczym-nr-2/

 

Przejdź do góry