Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Projekty / Razem łatwiej

Razem łatwiej

„Razem łatwiej”

 

 

Od kilu tygodni na terenie naszego Ośrodka uczniowie i wychowankowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Razem łatwiej”.

 

Najważniejsze cele projektu „Razem łatwiej” to:

  • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli  w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
  • zapewnienie możliwości podnoszenia kompetencji rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania wczesnych symptomów występowania zjawiska przemocy w rodzinie,
  • minimalizacja zachowań agresywnych na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym, rówieśniczym poprzez ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję, rozwijanie przez dzieci i ich rodziców samoświadomości własnych emocji i uczuć, obniżenie zachowań antyspołecznych u dzieci,
  • rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów dzieci oraz wychowawców na rzecz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez wspólny udział  w zajęciach zapewniających konstruktywne wykorzystanie czasu wolnego oraz wpływających na wszechstronny rozwój dzieci,
  • zwiększenie zaangażowania rodziców, opiekunów w proces edukacyjny, wychowawczy i rewalidacyjny swojego dziecka,
  • budowanie pozytywnego wizerunku placówki poprzez upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania przemocy,
  • zwrócenie uwagi, że dbanie o właściwy rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny, społeczny między innymi poprzez wzajemną pomoc, współpracę, empatię przeciwdziała rozwijaniu się zachowań agresywnych oraz przemocy.

 Realizacja projektu pozwala na tworzenie sytuacji, w których członkowie społeczności Ośrodka mają więcej okazji do poczucia bycia we wspólnocie, między innymi poprzez realizację wspólnych zadań. To pozwala budować klimat zaufania i bezpieczeństwa, pobudza aktywność uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli oraz pozwala wykorzystać znane strategie radzenia sobie  z przemocą, a jednocześnie poszerzać repertuar posiadanych umiejętności interpersonalnych.

Minimalizowanie zachowań agresywnych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym można prowadzić poprzez ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję, rozwijanie przez dzieci i rodziców samoświadomości własnych emocji i uczuć, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz uczenie radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Dlatego projekt zakłada zajęcia socjoterapeutyczne, sportowe, taneczne i profilaktyczno – teatralne, w których uczestniczą dzieci wraz z bliskimi.

             

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w ramach projektu „Razem łatwiej” to judo, które prowadzi trener UKS „Olimpia” - Integracyjny Klub Sakura.

Najważniejszym przesłaniem zajęć jestzwrócenie uwagi, że uprawianie sportu to nie tylko dbanie o właściwy rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny, ale także alternatywny  i konstruktywny sposób radzenia sobie ze złością i agresją, a rozwój zainteresowania sportem, to sposób na konstruktywny i pasjonujący sposób spędzania czasu wolnego.

Zajęcia taneczne prowadzi specjalistka z CSE „Światowid” w Elblągu - Centrum Tańca „Promyk”, która ukazuje taniec jako alternatywną formę rozładowania napięć, złości i frustracji,uczy dzieci alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez komputera i innych zagrożeń wynikających z współczesnej cywilizacji.

Zajęcia profilaktyczno – teatralne prowadzi aktorka Teatru Dramatycznego w Elblągu.Zajęciaumożliwiają uczestnikom zaprezentowanie siebie – swoich uczuć, lęków, niepokojów (wykorzystanie dramy),wspólne wypracowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z przemocą. Zajęcia teatralne są także ogromną pomocą w rozwiązywaniu sporów i konfliktów w grupie oraz aktywizują uczniów/rodziców w działaniach grupowych.

  

Projekt „Razem łatwiej” Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu realizowany jest w ramach „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 – 2018”.

Projekt finansowany jest ze środków budżetu Urzędu Miasta Elbląg.

 

 

http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5129:razem-atwiej&catid=6:edukacja&Itemid=9

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=69064
http://www.bogatyelblag.pl/razem-latwiej,23368.html
http://dziecko.elblag.net/artykuly/razem-latwiej-w-sosw-nr-2,7679.htm
http://www.razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek&nrartyk=10064


Przejdź do góry