Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Sprawozdanie z projektu - Integracyjna, romska świetlica szkolna

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

,,INTEGRACYJNA, ROMSKA ŚWIETLICA SZKOLNA - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA I KULTURALNA’’

 

            Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza realizowana przez nauczycieli, asystenta edukacji romskiej w ramach zajęć programowych w świetlicy pozwoliła na realizację zaplanowanych działań, tj.:

  • wspieranie i promowanie edukacji wczesnoszkolnej dzieci romskich;
  • organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego w przedszkolach i szkołach, szczególnie na wczesnym etapie edukacji;
  • wsparcie zadań skierowanych na kształtowanie i rozwój indywidualnych umiejętności dziecka;
  • egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego;
  • podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia udziału uczniów romskich w szkołach specjalnych (współpraca z rodzicami, nauczycielami i asystentami). 

            Integracyjnymi zajęciami programowymi w ramach działalności świetlicy objęto  uczniów elbląskich placówek edukacyjno - wychowawczych pochodzenia romskiego oraz  wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Elblągu. Zajęcia nastawione były na kształtowanie i rozwój indywidualnych umiejętności, wiadomości oraz zdolności uczestników. Zajęcia uwzględniały elementy kultury, historii i tradycji Romów oraz wiedzę z zakresu kultury, historii i tradycji ich rówieśników.

W ramach projektu zrealizowano zajęcia:

1) na rzecz podniesienia tożsamości narodowej Romów, w tym zajęcia nauki języka romskiego; zajęcia pogłębiające wiedzę na temat historii, kultury i obyczajowości;

2) dydaktyczno-wyrównawcze podwyższające kompetencje edukacyjne w obszarach : treści polonistyczne; treści matematyczne; treści z języka angielskiego;  w tym z zakresu tradycji, historii i kultury polskiej;

3) rozwijające umiejętności uzdolnienia, zainteresowania dzieci i młodzieży  tj.: rekreacyjno - sportowe; informatyczne; zajęcia artystyczne (wokalno - muzyczne, plastyczno-techniczne, teatralne);

4) kulinarne w ramach programu ,,Zdrowe odżywianie” – cykl zajęć z zakresu zdrowego odżywiania, zajęcia gospodarstwa domowego”;

5) terapeutyczne - socjoterapeutyczne .

W ramach pracy świetlicy organizowano również imprezy  integracyjno – okolicznościowe: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie przedświąteczne- wigilijne.

Jednym z najważniejszych spotkań integrujących nie tylko uczestników projektów (uczniów ,wychowanków )ale także Romów mieszkających w Elblągu było  Spotkanie Wigilijne które odbyło się 21 grudnia 2015 roku. Przed spotkaniem uczniowie przygotowywali ozdoby choinkowe, piekli ciasteczka oraz przygotowywali potrawy wigilijne kuchni polskiej oraz romskiej. Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw , które goszczą na wigilijnym stole w polskiej oraz romskiej rodzinie – był barszcz, pierogi  z kapustą i grzybami,  śledzie po romsku, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i wiele innych smakołyków. Zgodnie z tradycją romska i polska odwiedził nas Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów. W magiczną świąteczną  atmosferę wprowadziły nas kolędy w wykonaniu znanych romskich  piosenkarzy, Don Wasyl, Trojanek. To było miłe i sympatyczne spotkanie

 

            Systematycznie monitorowano realizację obowiązku szkolnego oraz uzyskiwane przez dzieci oceny z przedmiotów nauczania. Asystent edukacji romskiej przeprowadzała raz w miesiącu, w 11 elbląskich placówkach edukacyjnych,  konsultacje z wychowawcami uczniów pochodzenia romskiego w zakresie ich frekwencji na zajęciach oraz postępów edukacyjno-wychowawczych. Celem wsparcia osób pracujących z dziećmi, młodzieżą mniejszości romskiej we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Wojewodą, Centralną Radą Romów w Polsce oraz firmą - Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska z siedzibą w Radomiu organizowano szkolenia dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodziców, pracowników instytucji oświatowo-wychowawczych i pomocowych, asystentów edukacji romskiej w zakresie:

1) „Język ojczysty jako wyznacznik tożsamości mniejszości narodowej i etnicznej”, w tym poruszane zagadnienia: Uwarunkowania prawne nauki języków mniejszości narodowych i etnicznych; Doświadczenia z organizacji nauczania dzieci romskich na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie; Język romski, tożsamość, duma; Praktyczne uwarunkowania nauki języka romskiego w placówce oświatowej; Funkcjonowanie szkolnictwa mniejszości ukraińskiej w województwie warmińsko-mazurskim; Edukacja innych mniejszości na Warmii i Mazurach w szkołach publicznych;

2) „Romowie w szkole”, w tym poruszane zagadnienia: Oświata a wielokulturowość - Ku jakim zasadom w edukacji międzykulturowej w warunkach wielokulturowości?;  Psychologia międzykulturowa w służbie oświacie; Dziecko dwujęzyczne u progu edukacji; Romowie i edukacja-Edukacja romska; Historyczny zarys problematyki i wymogi XXI wieku; Narzędzia wspierania dzieci romskich w systemie oświaty ; System oświaty w oczach Romów i nauczycieli; Praktyka zarządzania wielokulturowością w szkole na przykładzie organizacji pracy elbląskich szkół - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Radomiu;

3) „Romowie na rynku pracy - zderzenie kultur a nie wyuczona bezradność”, w tym poruszane zagadnienia: Praca w środowisku obcym kulturowo; Skuteczność  programów aktywizacji zawodowej dla społeczeństwa romskiego; Założenia programów pomocowych dla społeczności romskiej a rzeczywiste potrzeby - wyniki badań; Dobre praktyki i skuteczne narzędzia aktywizacji zawodowej Romów.

            Ponadto w ramach organizowanych przez placówkę miejskich przedsięwzięć na rzecz elbląskiej społeczności romskiej prezentowano wykłady tematyczne:

1) „Romowie Świata” – prezentacja wizualna uwarunkowań historycznych romskiej mniejszości;

2) Romska twórczość artystyczna – prezentacja dorobku kulturowego;

3) Edukacja dziecka dwujęzycznego.

Inne: Doposażono wyremontowane pomieszczenia świetlicy w nowe meble i sprzęt dydaktyczny.


Przejdź do góry