Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE


Zajęcia korekcyjne to zajęcia o charakterze terapeutycznym mające na celu wyrównywanie niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
Jest to więc proces korekcyjno – dydaktyczny, który uwzględnia zasady:

  • zasadę akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem
  • zasadę właściwego stosowania, wzmocnień i rozwijania pozytywnej motywacji do pracy
  • zasadę pełnej opieki wychowawczej i współpracy ze środowiskiem szkolnym i domowym

Celem nadrzędnym zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.


Celem operacyjnym jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków  w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych, emocjonalnych oraz społecznych konsekwencji.

Aby prawidłowo prowadzić pracę terapeutyczną tworzone są programy korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci upośledzonych umysłowo. Koniecznością jest bowiem ich dostosowanie do wyników wielospecjalistycznej (psycholog, pedagog, logopeda, nauczyciel terapeuta, lekarz) diagnozy wstępnej danego dziecka. Na bazie tych opinii i informacji oraz własnych obserwacji nauczyciel konstruuje indywidualny program terapeutyczny uwzględniający rozwój psychokorekcyjny, psychodydaktyczny, psychoterapeutyczny i ogólnorozwojowy dziecka.