Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Rewalidacja ruchowa

REWALIDACJA RUCHOWA


Najważniejszym celem rewalidacji ruchowej jest usprawnianie najmniej zaburzonych funkcji psychofizycznych dzieci, kompensowanie i korygowanie odchyleń oraz w miarę możliwości eliminowanie przyczyn oraz przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie.  Ze względu na zróżnicowany poziom rozwoju funkcji fizycznych większość zajęć ma charakter indywidualny. Zależnie od rodzaju zaburzeń dobiera się odpowiednie metody pracy oraz programy terapeutyczne.

Kinezyterapia (gr. kinesis - ruch) - leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej.


W ramach zajęć prowadzone są :


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Cele główne:

 • skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej  w miarę możliwości do stanu prawidłowego,
 • podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez zwiększanie zakresu ruchów w stawach (głównie ramiennym i biodrowym),
 • wzmacnianie siły mięśni,
 • stymulowanie rozwoju intelektualnego – zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.
 • korekcja istniejących wad postawy,
 • zapobieganie pogłębianiu wad postawy,
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu,
 • wdrażanie do rekreacji ruchowej.


ĆWICZENIA RELAKSACYJNE

Cele główne:

 • odreagowanie napięć
 • ochrona układu nerwowego
 • nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji

 

 USPRAWNIANIE RUCHOWE

Usprawnianie ruchowe realizuje się przez:

 • ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową
 • ćwiczenia usprawniające orientację przestrzenną
 • ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie ciała
 • ćwiczenia usprawniające funkcje psychomotoryczne

 Cele główne:

 • uaktywnienie fizyczne
 • wzmocnienie wszystkich mięśni
 • zwiększenie ruchomości wszystkich stawów
 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • rozciągnięcie mięsni przykurczonych
 • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej
 • poprawa koordynacji
 • poprawa i zniesienie wyrobionych złych nawyków
 • redukcja nadwagi
 • utrzymanie i wzmocnienie siły mięśniowej

  

TERAPIA RĘKI

  Ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Terapia ręki polega na wykonaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i możliwości dziecka. Terapia uczy cierpliwo­ści, koncentracji uwagi, wzmacnia koncentracji zadaniu, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, pozwala przekroczyć "linię środka". Cele terapii ręki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym to głównie: nauczenie samodzielności w prze­mieszczaniu się, nauka samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, rozwijanie form komunikowania się, rozwijanie zainteresowań.

 


REHABILITACJA RUCHOWA  

Celem jest usprawnianie osób z dysfunkcją ruchu. Wy­korzystując ćwiczenia czynne (wykonywane samodzielnie), bierne z pomocą terapeuty oraz masaż, dąży się do przywrócenia pełnej lub ma­ksymalnej do osiągnięcia przez dziecko sprawności. Wykonywane na materacu, stole rehabilitacyjnym, podłodze, z wykorzystaniem różnych przy­rządów (piłki, wałki, ciężarki, linki,  itp.) zwiększają siłę mięśni, poprawiając zakres ruchu w stawach, odtwarzają prawidłowe wzorce ruchowe. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pomagają skompensować i zaakceptować trwałe niedobory ruchowe. Ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, równoważne, motoryki małej i dużej, nauka i trening chodu, prowadzone w formie zabawowej nie tylko poprawiają sprawność ogólną, ale też pomagają dzieciom wzmacniać pewność siebie, wiarę we własne umiejętności i uzyskać jak największą samodzielność w życiu codziennym. 

 

Artykuły