Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE


Zajęcia są prowadzone głównie w formie warsztatowej, w oparciu o pracę w grupie. Uczestnictwo w grupie pozwala wykorzystać znane strategie zdobywania informacji i jednocześnie poszerzać repertuar posiadanych umiejętności interpersonalnych.

Zajęcia socjoterapeutyczne sprzyjają lub wyciszają przykre stany emocjonalne, a dodatkowo mogą być sposobem na obniżenie poziomu lęku, ale przede wszystkim korygują urazowe doświadczenia, minimalizują zachowania niewłaściwe społecznie.

Wśród dzieci, młodzieży wymagającej socjoterapii są dzieci zranione, nieśmiałe, bierne społecznie, cierpiące na poczucie odrzucenia, żyjące z przeświadczeniem poczucia wstydu, agresywne, napastliwe i pełne wrogości. Tylko doświadczanie pozytywnych emocji, dobry nastrój podczas spotkania sprzyjać będzie tworzeniu płaszczyzny do psychokorekcji, współpracy a zarazem rozwoju osobistego i społecznego dzieci. W atmosferze zaufania, zrozumienia i akceptacji łatwiej odkrywać swoje możliwości, zdolności, zainteresowania, zdobywać nowe doświadczenia, budować sytuacje korekcyjne. Zabawa jest jedną z najważniejszych form aktywności grupy socjoterapeutycznej.

Jednym z najważniejszych celów pracy grupowej jest również budowanie wzajemnego zaufania, zachęty i wsparcia.       

 

 

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

 

Zajęcia psychoedukacyjne mają na celu stworzyć klimat zaufania i bezpieczeństwa, pobudzić aktywność ucznia.

Zajęcia psychopedagogiczne wspierają wszechstronny rozwój dziecka, usprawniają zaburzone i obniżone funkcje poznawcze, rozwijają jego mocnych stron. Podczas zajęć usprawniana jest percepcja słuchowa, wzrokowa, następuje zwiększanie sprawności grafomotorycznej, usprawnianie orientacji przestrzennej, kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.

Niezmiernie ważna jest umiejętna i dostosowana do potrzeb dziecka i rodziny pomoc specjalistyczna. Wśród wielu metod pomocy z których korzystają pedagog i psycholog są: terapie relaksacyjne, terapia behawioralno – poznawcza, treningi kompetencji społecznych, treningi umiejętności dla rodzica i rodziny Ośrodek wspiera Rodziców, podwyższając ich kompetencje wychowawcze. Organizuje indywidualne konsultacje, spotkania z rodzicami, działa Szkoła dla Rodziców, której działania koordynują psycholog i pedagog placówki (zakładka Dla Rodziców na stronie internetowej).

Artykuły