Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodkek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://osw2elblag.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Na stronie internetowej znajdują się  filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-04-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alina Ciż, e-mail: sosw2@elblag.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 556258401. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności do wejść do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli.

a)  Budynek - Grupy wychowawcze,  Przedszkole.

Budynek posiada wejście główne od ulicy Polnej. Wejście jest zadaszone, odpowiednio oznakowane,  komunikacja odbywa się z wykorzystaniem schodów oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnością z odpowiednim oprzyrządowaniem (poręcze, dzwonek tonowy), dwuskrzydłowe drzwi są odpowiednich rozmiarów dla przejazdu wózka rehabilitacyjnego. Ponadto budynek posiada drugie wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnością  od strony boiska szkolnego o takie samej konstrukcji jak wejście główne.

b) Budynek Szkoły.

Budynek posiada dwa wejścia – główne od ulicy Łąkowej oraz wejście  od ulicy Polnej. Wejścia są zadaszone, odpowiednio oznakowane,  komunikacja odbywa się z wykorzystaniem schodów. Budynek posiada od strony ulicy  Polnej podjazd dla osób z niepełnosprawnością z odpowiednim oprzyrządowaniem (poręcze, dzwonek tonowy), dwuskrzydłowe drzwi są odpowiednich rozmiarów dla przejazdu wózka rehabilitacyjnego.

2. Opis dostępności pomieszczeń korytarzy, schodów i wind.

W dwóch budynkach wszystkie ciągi komunikacyjne, drzwi wejściowe do pomieszczeń dydaktycznych, gabinetów rehabilitacyjnych, pomieszczeń socjalno-bytowych, pomieszczeń rehabilitacyjnych są odpowiednio dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (odpowiednie wymiary drzwi wejściowych,  posadzki antypoślizgowe). Na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia sanitarno-higieniczne dostosowane dla osób poruszających się na wózkach rehabilitacyjnych. W budynku szkoły znajduje się platforma, która umożliwia transport uczniów na wyższą kondygnację. Drugi  budynek  posiada platformę pozwalająca transport dzieci na poziom „0”. Komunikacja na wyższe kondygnacje odbywa się z wykorzystaniem schodów. Proces edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjny dla dzieci przedszkolnych/wychowanków z niepełnosprawnością ruchową odbywa się z wykorzystaniem pomieszczeń mieszczących się na parterze i na poziomie „0”. Ciągi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne są odpowiednio oznakowane.

3. Opis dostosowań  głosowych, pętli indukcyjnych.

Budynki nie posiadają wyposażenia w urządzenia głosowe, pętle indukcyjne.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie parkingu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 znajdują się wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnością, w tym dwa miejsca przy budynku Szkoły oraz cztery miejsca przy budynku Grup wychowawczych i Przedszkola.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Dwa budynku są dostępne dla osób z psem asystującym.

6. Informacja o sposobie o możliwości skorzystania z tłumacza język migowego na miejscu  lub online.

Na terenie placówki istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu interesanta.