Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ptasia klasa – poznaję, doświadczam, uczę się

Decyzją Rady Programowej ECEE z dnia 30 marca 2016 r. przyznano naszej placówce dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 1800 zł. Dofinansowanie zostało poznane na realizację projektu „Ptasia klasa – poznaję, doświadczam, uczę się” z przeznaczeniem na zakup materiałów do ogrodu szkolnego „Ptasiej klasy” – zakup ławek, ławostołu i karmników stojących.

Głównym celem projektu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych przedszkolaków, uczniów, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu.

Inne:

- uruchomienie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego między innymi poprzez możliwość stałego, systematycznego ogólnodostępnego korzystania z obiektów informacyjno – edukacyjnych w celach dydaktycznych oraz wychowawczych,

- poprawa warunków bytowania ptaków w mieście, co wpływa na zwiększenie populacji przedstawicieli konkretnych gatunków,

- poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych: rodziców, uczniów sąsiednich i zaprzyjaźnionych szkół, mieszkańców pobliskich ulic przyległych do Ośrodka, głównie przez zwiększenie wiedzy i wrażliwości z zakresu przyrody oraz poczucia współodpowiedzialności i sprawczości,

- rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą dzieci, uczniów, wychowanków Ośrodka,

- kształcenie umiejętności i chęci samodzielnego poznawania i doświadczania świata,

- wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,

- umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w zajęciach terenowych,

- integracja środowiska lokalnego poprzez wspólne działanie i przebywanie.

Zajęcia prowadzone w „Ptasiej klasie” stworzą okazję dla naszych dzieci do bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb: ruchu  na świeżym powietrzu, poszukiwania, doświadczania, jak również do zdobywania wiedzy ekologicznej. „Ptasia klasa” będzie miejscem do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przyrodniczych, wychowawczych, spotkań ze specjalistami, w którym najważniejszym elementem będzie bezpośredni kontakt z otaczającym środowiskiem naturalnym – drzewa, krzewy, ptaki…

Projekt „Ptasia klasa” zakłada utworzenie klasy na świeżym powietrzu, na pięknych, zielonych terenach rekreacyjno – sportowych Ośrodka. Wybrany do tego teren posiada już nasadzenia, więc zajęcia odbywać się będą w przyjaznej ludziom, ptakom i owadom zieleni. Prowadzony będzie oprócz zajęć edukacyjnych zakresu przyrody i ekologii, stały monitoring ptaków w okresie zimowym oraz ich dokarmianie, a latem – dbanie o dostęp do wody; zajęcia prowadzone będą przez pracowników placówki oraz przy współudziale specjalistów Nadleśnictwa Elbląg oraz Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Projekt jest odpowiedzią na problemem, którym jest nadal dość mała wiedza i wrażliwość na sprawy ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju. Powstanie "Ptasiej klasy" dostępnej nie tylko dla dzieci, uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Elblągu, ale też uczniów okolicznych szkół i mieszkańców niewątpliwie przyczyni się do poprawy stanu środowiska. „Ptasia klasa" - miejsce na lekcje plenerowe, spotkania ze specjalistami ochrony przyrody, odpoczynek okolicznych mieszkańców, może stanowić pierwszy krok do uświadomienia sobie i innym, że przyroda to nie odległe miejsca i obce problemy, ale to my i nasze otoczenie, za które musimy brać odpowiedzialność.

Lokalne środowisko przyrodnicze, jego stan i rozwój, zachowanie oraz występujące w nim zagrożenia, w ogromnej mierze zależą od człowieka. Od jego wiedzy i wrażliwości. „Ptasia klasa” ma udowodnić, iż możliwy jest zrównoważony rozwój oraz bezpieczne i dające mnóstwo radości koegzystowanie człowieka z naturą.

Założone w projekcie pomysły i wydatki to początek wspaniałej inicjatywy, która pozwoli małym przyrodnikom, szkolnym ornitologom rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Obserwacje fenologiczne, bliski kontakt z przyrodą, bo 50 metrów od budynku szkoły, będzie przynosił niewymierne korzyści w postaci kształtowania właściwych, ekologicznych postaw młodych ludzi.

 


Przejdź do góry