Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

RODO: zmiana zasad przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, ) uprzejmie informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkolono  - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Elblągu ul. Polna 8a, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2  w Elblągu.

2) Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Szkolono  -  Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu jest          Pan Jarosław Krupski, e-mail:  jaroslaw.krupski.iod@elblag.eu

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji.

4) Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej, tj. po osiągnięciu celu, dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
7) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu.